Kalit so'z: 3-sinf

3-sinf  Ona tili  test 1-chorak

3-sinf Ona tili test 1-chorak

Ona tili, Testlar
1.Nutq nimalardan tuziladi ? A) Gaplardan B) So’zlardan D)   Harflardan    E)bo`g`indan 2.Matn nima ? A) Kim? Nima ?so’rog’igajavobbo’lganso’zlar B) Nutqningyozmashakli D) Tugallanganfikrnianglatuvchiso’zlar E)q`anday? So`rog`igajavobbo`lganso`z 3.Tartib bilan berilgan harflar………….deb ataladi. A) Tovushlar B) Harfbirikmasi D)  Alifbo          E)so`zlar (more…)